Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Zencal sp. z o.o. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Ilekroć w niniejszym dokumencie używamy słowa „my”, należy przez to rozumieć Zencal sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zencal sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990807, NIP: 6751770090, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

Spełniamy wymogi ochrony danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”).

Możesz się z nami skontaktować poprzez:

 • adres pocztowy: Zencal sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków;
 • adres e-mail: hello@zencal.io;
 • numer telefonu: +48 693 017 753;
 • formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie WWW oraz w Koncie Użytkownika;
 • czat dostępny na Stronie WWW oraz w Koncie Użytkownika.

W przypadku danych osobowych Uczestników lub członków zespołu Użytkownika, administratorem danych osobowych tych osób jest Użytkownik, natomiast Zencal sp. z o.o. pełni rolę podmiotu przetwarzającego. To Użytkownik, w każdym wypadku, decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych oraz ustala indywidualnie okresy retencji danych osobowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie, w jakim informacje dotyczące osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, przetwarzane przez nas w związku z wykorzystywaniem narzędzi śledzących (w szczególności plików cookies), stanowią dane osobowe - administratorem danych osobowych takich osób będzie Zencal sp. z o.o.

Zakres danych osobowych, cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy ich przechowywania

1) Zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy o świadczenie usług

W celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy (w tym również dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy) możemy przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma), dane adresowe, numer identyfikacji podatkowej (np. NIP), adres e-mail, numer telefonu oraz inne dostarczone przez Ciebie dane.

Podstawa prawna:

W przypadku osób reprezentujących osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości weryfikacji czy przedstawiciele są umocowani do zawarcia umowy oraz kontakcie z Użytkownikami działającymi przez swoich przedstawicieli (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W zakresie danych, ułatwiających wykonanie umowy, w tym komunikację z Użytkownikiem (nie niezbędnych do wykonania umowy) - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymywaniu kontaktu z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie realizacji obowiązków administratora, wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. przepisów podatkowych oraz rachunkowych - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania: W celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na świadczenie usług (w tym również dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy) Twoje dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 3 lata od dnia jej zakończenia. W celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków podatkowych i rachunkowych, Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku obrotowego, z którego pochodzi dana faktura.

2) Utworzenie i utrzymanie Konta Użytkownika

W celu utworzenia i utrzymania Konta Użytkownika możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, adres email, przy logowaniu za pomocą portalu Facebook: imię, nazwisko, płeć, zdjęcie profilowe; przy logowaniu za pomocą Google: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres email; przy logowaniu za pomocą Outlook: nazwa użytkownika, adres mail.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania: W celu utworzenia i utrzymania Konta Użytkownika Twoje dane będą przetwarzane przez 7 dni od zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia Konta Użytkownika.

3) Marketing produktów i usług administratora

W celu marketingu naszych produktów i usług, w tym wysyłki newslettera, możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, telefon, firma, pozostałe dane pozyskane z publicznie dostępnych źródeł.

Za pośrednictwem Google Analytics: pliki cookies Google Analytics (dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i Twoimi działaniami na Stronie WWW lub platformie Zencal), identyfikatory reklamowe (pliki cookies dotyczące reklam Google), adres IP.

Za pośrednictwem HotJar: pliki cookies HotJar (dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i Twoimi działaniami na Stronie WWW lub platformie Zencal), identyfikatory reklamowe, adres IP.

Za pośrednictwem MailerLite: adres email oraz adres IP.

W celu marketingu naszych produktów i usług, wykorzystujemy również media społecznościowe (Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo). Wówczas przetwarzamy dane, które udostępniłeś podczas korzystania z tych mediów społecznościowych (np. Twój identyfikator, zdjęcie, posty, komentarze, polubienia).

Zasady przetwarzania danych osobowych przez administratorów ww. portali społecznościowych znajdują się pod następującymi linkami:

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: Dane będą przetwarzane do chwili wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu, chyba że wcześniej podejmiemy decyzję o zaprzestaniu przesyłania Ci informacji tego typu.

4) Kontakt m.in. przez czat i formularze kontaktowe

W celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie w czacie lub formularzu kontaktowym możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane wskazane przez Ciebie w treści wiadomości.

W celu przesyłania Ci wiadomości email dotyczącej nieukończenia przez Ciebie procesu konfiguracji Konta Użytkownika, możemy przetwarzać Twój adres e-mail.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymywaniu kontaktu z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: Dane będą przetwarzane przez czas pozwalający nam na zachowanie ciągłości korespondencji z Tobą. Po upływie tego okresu, po zarchiwizowaniu Twoich danych, możemy je przetwarzać dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres wskazany w pkt. 5 poniżej.

5) Ustalenie, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami

W celu ochrony naszych interesów w przypadku powstania sporu pomiędzy nami a Tobą, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wskazane w punktach powyżej.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych racji w razie potencjalnego sporu na etapie sądowym lub przedsądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: Do czasu przedawnienia roszczenia, bądź do chwili przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

 1. Mamy bezpośredni dostęp jedynie do danych osobowych, które dostarczyłeś nam bezpośrednio albo które zostały nam dostarczone przez Użytkownika (w przypadku członków zespołu Użytkownika lub Uczestników zaproszonych na spotkanie przez Użytkownika) lub Uczestnika, który umówił się na spotkanie z Użytkownikiem za pośrednictwem Zencal. Część informacji o Tobie, które mogą (ale nie muszą) zostać uznane za dane osobowe, jest przetwarzanych przez nas dzięki korzystaniu z narzędzi spełniających podobne funkcje do plików cookies, dostarczanych nam przez zewnętrznych dostawców.
 2. Możemy mieć również dostęp do danych, które mogą (choć nie muszą) być danymi osobowymi. W celu utrzymywania, ulepszania i rozwoju naszych produktów i usług oraz dostosowywania do Twoich preferencji niektórych treści widocznych w platformie Zencal, korzystamy z informacji otrzymanych za pośrednictwem narzędzi, spełniających podobne funkcje do plików cookies, dostarczanych przez podmioty trzecie. Mogą być to informacje takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych, z których korzystasz, język urządzenia, czas otwarcia aplikacji oraz inne dane, które dostarczyłeś podmiotowi będącemu właścicielem narzędzia, z którego korzystasz (więcej szczegółów odnośnie narzędzi śledzących znajduje się poniżej). Podanie tych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość korzystania z naszych usług i produktów. Zasady udostępniania przedmiotowych danych są określone przez podmioty będące właścicielami takich narzędzi (więcej szczegółów odnośnie narzędzi śledzących znajduje się poniżej).

Narzędzia śledzące

Korzystamy z kilku wymienionych niżej narzędzi śledzących, jednak żadne z nich nie pozwala nam na zidentyfikowanie Cię i nie podejmujemy prób łączenia tych informacji z Twoimi danymi osobowymi. Jednocześnie, za pośrednictwem dedykowanego narzędzia służącego m.in. do zarządzania plikami cookies, umożliwiamy Ci decydowanie o stosowaniu przez nas określonych narzędzi śledzących.

Korzystamy z Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Limited, które spełnia podobne funkcje do plików cookies. W celu utrzymywania, ulepszania i rozwoju naszych produktów i usług oraz dostosowywania niektórych treści widocznych w platformie Zencal lub Stronie WWW do Twoich preferencji, korzystamy z informacji dostarczonych przez Google Analytics. Przedmiotowymi informacjami mogą być identyfikatory urządzeń mobilnych, z których korzystasz, język urządzenia, czas otwarcia aplikacji oraz inne dane, które dostarczyłeś Google.

Korzystamy z HotJar dostarczanego przez Hotjar Limited, które pozwala nam śledzić ruch na naszej Stronie WWW i platformie Zencal, a przez to widzieć jakie funkcjonalności są bardziej atrakcyjne, a które nie cieszą się zainteresowaniem. Za pośrednictwem HotJar mamy dostęp do takich informacji jak system operacyjny i przeglądarka internetowa, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach platformy Zencal i Strony WWW, czas przeglądania, źródło, z którego przechodzisz do naszej Strony WWW lub platformy Zencal, przyciski w które klikasz.

Informacje oraz zasady działania Google Analytics oraz HotJar można znaleźć tu:

Korzystamy z narzędzia Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc., w celu kierowania do Ciebie reklam w portalu Facebook. Facebooka Pixel w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Zencal i Strony WWW. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim są przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w szczególności w USA).

Zwracamy uwagę, że informacje, o których mowa powyżej mogą być łączone przez Facebook z innymi dotyczącymi Cię informacjami, zebranymi przez Facebook w ramach korzystania przez Ciebie z portalu Facebook. Nie mamy wpływu na te działania i są one od nas niezależne.

Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz pod adresem: www.facebook.com/privacy/explanation.

Przydatne informacje dot. zarządzania Twoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook znajdziesz pod adresem: www.facebook.com/ads/settings.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Dla realizacji celów, o których mowa powyżej, a w szczególności w celu umożliwienia Ci korzystania z naszych produktów i usług, Twoje dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom.

Udostępniamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia wskazanych wyżej celów przetwarzania oraz wyłącznie dla realizacji tych celów. Zapewniamy, że udostępnianie Twoich danych podmiotom trzecim następuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy prawa (w szczególności RODO) jak również w zgodzie z postanowieniami Polityki Prywatności.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez takie podmioty jak:

 • wszyscy członkowie zespołu Użytkownika, z którym to zespołem Uczestnik umówił się na spotkanie za pośrednictwem Zencal lub został zaproszony na spotkanie z takim zespołem za pośrednictwem Zencal;
 • podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe;
 • operatorzy pocztowi;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe lub usługi chmury obliczeniowej;
 • podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej;
 • podmioty obsługujące płatności;
 • organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa do uzyskania dostępu do danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
 • podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające nam komunikację z Tobą oraz komunikację wewnątrz organizacji, zarządzanie projektami i zadaniami oraz utrzymywanie i prowadzenie kontaktu z Tobą;
 • podmioty zewnętrzne dostarczające usługi, z którymi zintegrowałeś swoje Konto Użytkownika;
 • podmioty świadczące usługi dostarczania narzędzi spełniających funkcje podobne do plików cookies.

Dokładna lista podmiotów, które są odbiorcami Twoich danych osobowych znajduje się tutaj.

Odbiorcy danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

W związku z korzystaniem z naszych usług lub integrowaniem naszych produktów z narzędziami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców (np. kalendarz Apple, Google, Outlook) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Apple Inc., DigitalOcean LLC, Facebook, Inc., Google LLC, HubSpot, Inc., Microsoft Corporation, Slack Technologies, Inc., Stripe, Inc., Twilio, Inc., Zoom Video Communications, Inc.

Przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. odbiorcy z państw trzecich) na zasadach określonych w rozdziale V RODO. W związku z powyższym przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego może odbywać się w oparciu o następujące mechanizmy prawne:

 • standardowe klauzule umowne – przekazujemy dane osobowe do podmiotów spoza EOG, które zobowiązały się do stosowania standardowych klauzul umownych i zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia otrzymywanych danych osobowych. Obecnie obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych tj. decyzja 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Treść decyzji jest dostępna w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej pod adresem http://eur-lex.europa.eu;
 • wykonanie umowy – w niektórych, wyjątkowych wypadkach, gdy odbiorca danych z państwa trzeciego nie zobowiązał się do stosowania standardowych klauzul umownych, Twoje dane mogą zostać przekazane jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a Zencal sp. z o.o. lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Twoje żądanie;
 • Twoja zgoda – jeżeli żadna z powyższych podstaw przekazania danych do odbiorcy spoza EOG nie znajdzie zastosowania, przekażemy Twoje dane do odbiorcy z państwa trzeciego jedynie w przypadku udzielenia przez Ciebie wyraźnej zgody. Informujemy jednak, że w takim przypadku istnieje ryzyko braku zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych w związku z przekazaniem ich do odbiorcy spoza EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych – masz prawo uzyskać informacje m.in. o tym jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, w jakich celach, komu są udostępniane, przez jaki czas są przetwarzane (lub w oparciu, o jakie kryteria ten czas jest ustalany), etc.;
 • prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych – możesz żądać sprostowania swoich danych jeżeli są one niepoprawne oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych - możesz żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (również poprzez profilowanie) danych osobowych, opartego na realizowanym przez administratora danych przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją po stronie administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości kwestionowanych danych,
 • Twoim zdaniem przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu;

Jeżeli zgłosiłeś żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, powstrzymamy się od przetwarzania Twoich danych, za wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych zostaniesz o tym poinformowany.

 • prawo do przenoszenia danych – możesz żądać wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi. Powyższe ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. lit. b RODO) oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody - w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku dokonania przez nas naruszenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz wnieść skargę do odpowiedniego organu. Szczegóły dotyczące wnoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Zgłaszanie nam wszelkich żądań dot. realizacji przysługujących Ci praw może nastąpić na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany na początku niniejszego dokumentu, lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Pliki cookies

W celu ułatwienia korzystania z platformy Zencal i Strony WWW oraz monitorowania sposobu korzystania z nich, wykorzystujemy technologię plików cookies, czyli informacji zapisywanych przez nasz serwer i wysyłanych do przeglądarki internetowej, z której korzystasz oraz otrzymywanych przez nas od tej przeglądarki internetowej, podczas Twoich kolejnych odwiedzin platformy Zencal lub Strony WWW.

Korzystamy z trzech typów plików cookies:

 • Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Twoim urządzeniu do chwili wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub Zencal lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • Stałe – przechowywane na Twoim urządzeniu użytkownika Strony WWW lub Zencal przez czas określony w jego parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie;
 • Zewnętrzne – pliki pochodzące od zewnętrznych podmiotów jak np. serwerów reklamowych. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu do chwili ich usunięcia przez Ciebie, chyba że podmiot zewnętrzny ustalił krótszy czas przechowywania tych plików.

Nie jest wykluczone, że w niektórych sytuacjach informacje uzyskane dzięki plikom cookies będą uznane za dane osobowe, w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, w której opisane jest w jaki sposób Zencal sp. z o.o. przetwarza dane osobowe.

Możesz w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu naszych serwisów. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek

Zencal sp. z o.o. korzysta również z narzędzi do zarządzania plikami cookies, dzięki któremu możesz dostosować pliki cookies do swoich preferencji. W każdej chwili możesz zmienić zasady udostępniania informacji za pośrednictwem plików cookies.

Pliki cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

 • tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z platformy Zencal i Strony WWW, w celu poprawy ich zawartości;
 • utrzymania sesji osób korzystających z platformy Zencal i Strony WWW, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu;
 • personalizacji materiałów reklamowych;
 • generowania statystyk pomocnych w administrowaniu platformą Zencal i Stroną WWW oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osób odwiedzających platformę Zencal lub Stronę WWW.

Pozostałe informacje

W oparciu o Twoje dane nie przeprowadzamy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie tworzymy również Twojego profilu w oparciu Twoje dane osobowe. Zwracamy jednak uwagę, że używamy narzędzi śledzących (opisanych powyżej), dzięki którym możemy podejmować określone działania, dzięki zebranym przez nie informacjom na Twój temat. Działania nie mają istotnego wpływu na Twoją sytuację, w szczególności nie wpływają na warunki umowy, którą możesz z nami zawrzeć.

Polityka Prywatności może podlegać aktualizacjom oraz zmianom. W takim wypadku podejmiemy działania w celu poinformowania Cię o zaistniałych aktualizacjach lub zmianach np. poprzez wysłanie odpowiednich powiadomień. Niezależnie od powyższego, zalecamy możliwe jak najczęstsze zapoznawanie się z treścią tej strony.

Ostatnia zmiana Polityki Prywatności nastąpiła dnia 26.03.2023

Lista cookies