Regulamin

Regulamin

§ 1

Definicje

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 2. Operator - Zencal sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990807, NIP: 6751770090, REGON: 523087401, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, adres e-mail: hello@zencal.io, numer telefonu +48 693 017 753;
 3. Cennik – cennik określający dostępne Plany, rodzaj, zakres i aktualną wysokość opłat za Plany odpłatne w dostępnych Okresach abonamentowych, zamieszczony na Stronie WWW oraz w Koncie Użytkownika;
 4. Okres abonamentowy – oznaczony okres świadczenia Usług objętych Planem odpłatnym, wynoszący 1 miesiąc albo 12 miesięcy; Okres abonamentowy, wynoszący 1 miesiąc, obowiązuje od dnia rozpoczęcia tego Okresu abonamentowego, zgodnie z Regulaminem, do dnia następnego miesiąca odpowiadającego dniowi rozpoczęcia Okresu abonamentowego (np. ostatni dzień 1-miesięcznego Okresu abonamentowego rozpoczętego 7 marca przypada na 7 kwietnia); przy czym, Okres abonamentowy, wynoszący 1 miesiąc, nie jest równy stałej liczbie 30 dni – jeżeli 1-miesięczny Okres abonamentowy rozpoczął się w dniu, który w następnym miesiącu nie istnieje, to ostatnim dniem tego Okresu abonamentowego jest ostatni dzień tego następnego miesiąca (np. ostatni dzień 1-miesięcznego Okresu abonamentowego rozpoczętego 31 stycznia przypada na 28 albo 29 lutego); do Okresu abonamentowego wynoszącego 12 miesięcy, opisane wyżej reguły mają odpowiednie zastosowanie;
 5. Konto Użytkownika - dostępny w Zencal i będący częścią Zencal, chroniony indywidualnym loginem oraz hasłem, wydzielony zbiór zasobów w Zencal, gromadzący podane przez Użytkownika dane lub informacje, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Zencal oraz Usług;
 6. Plan – szczegółowe zestawienie określonych Usług i funkcjonalności wraz z ich parametrami i limitami, dostępnych za pośrednictwem Zencal, w tym Konta Użytkownika, znajdujące się na Stronie WWW oraz w Cenniku;
 7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która skutecznie założyła Konto Użytkownika;
 8. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która umówiła się na spotkanie z Użytkownikiem za pośrednictwem Zencal lub, którą Użytkownik zaprosił na spotkanie za pośrednictwem Zencal;
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin Zencal wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, który jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez Operatora za pośrednictwem Zencal;
 10. Polityka Prywatności - Polityka Prywatności Operatora, dostępna pod adresem: https://zencal.io/polityka-prywatnosci;
 11. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Quasi Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 13. Zencal – platforma internetowa umożliwiająca umawianie spotkań, której właścicielem i dostawcą jest Operator, dostarczana przez Operatora w modelu SaaS (Software-as-a-Service), umożliwiająca dostęp do Usług, dostępna w sieci Internet pod adresem: https://app.zencal.io;
 14. Strona WWW – strona internetowa, której właścicielem jest Operator, dostępna w sieci Internet pod adresem https://zencal.io/pl, jak również inne wersje językowe tej strony;
 15. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, a w szczególności działania sił przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, huragany, powodzie), a także zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne lub działania władzy państwowej;
 16. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, regulująca świadczenie Usługi albo Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie;
 17. Usługa albo Usługi – usługa albo usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Zencal; dostęp do niektórych Usług warunkowany jest korzystaniem z określonego Planu odpłatnego.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i zakres świadczenia Usług przez Operatora za pośrednictwem Zencal, z wyłączeniem Usług, dla których Operator wprowadził odrębne regulaminy, zgodnie z ust. 8 poniżej.
 2. Uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz ich akceptacja są warunkiem skutecznego założenia Konta Użytkownika oraz korzystania z Zencal i świadczonych przez Operatora Usług. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, jednakże, w razie ich niezaakceptowania, niemożliwe będzie korzystanie z Zencal.
 3. W ramach korzystania z Zencal, Użytkownik może, w szczególności, tworzyć tematy spotkań, strony planowania, zarządzać spotkaniami oraz dostępnościami, w tym planować i przekładać spotkania oraz udostępniać swoją stronę profilu, stronę planowania w celu umożliwienia potencjalnemu Uczestnikowi albo Uczestnikowi wybrania tematu spotkania oraz umówienia preferowanego terminu spotkania.
 4. W ramach Usług świadczonych przez Operatora na podstawie Regulaminu dostępny jest Plan nieodpłatny oraz Plan odpłatny.
 5. Część postanowień Regulaminu odnosi się wyłącznie do Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem.
 6. Operator udostępnia Regulamin na Stronie WWW, w Zencal, w tym w Koncie Użytkownika, nieodpłatnie i w sposób ciągły, umożliwiając skopiowanie, pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu, poprzez wydrukowanie lub zapisanie Regulaminu na urządzeniu. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem regulowana jest przez Regulamin, Cennik oraz Plan, z którego Użytkownik korzysta oraz treść ewentualnych zgód lub oświadczeń, które Użytkownik złożył podczas procesu zakładania Konta Użytkownika lub procesu składania zamówienia na Plan odpłatny.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania odrębnych regulaminów dla dodatkowych Usług. Regulaminy takie zostaną opublikowane na Stronie WWW, w Zencal, w tym w Koncie Użytkownika.
 9. Operator dopuszcza możliwość zawarcia indywidualnej umowy na świadczenie Usług. W takiej sytuacji, w braku odmiennych postanowień, stosunek prawny stron takiej indywidualnej umowy regulowany jest przez taką indywidualną umowę oraz Regulamin, a w przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a taką indywidualną umową, pierwszeństwo mają zapisy takiej indywidualnej umowy.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że miejscem świadczenia Usług jest Rzeczpospolita Polska. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania wobec Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem.

§ 3

Wymagania techniczne i organizacyjne

 1. Prawidłowe działanie Zencal wymaga łącznego zapewnienia przez Użytkownika, członka zespołu, potencjalnego Uczestnika lub Uczestnika, we własnym zakresie i na własny koszt, minimalnych wymagań technicznych i organizacyjnych, w tym:
 2. komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym mobilnego, wyposażonego w aktualną wersję systemu operacyjnego;
 3. prawidłowo zainstalowanej i skonfigurowanej aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari;
 4. włączonej obsługi niezbędnych plików cookies oraz włączonej obsługi JavaScript.
 5. niezakłóconego dostępu do sieci Internet i aktywnego połączenia z siecią Internet umożliwiającego obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
 6. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nieprawidłowe działanie Zencal w przypadku braku spełnienia minimalnych wymagań technicznych i organizacyjnych określonych w ust. 1 powyżej.
 8. Korzystanie z sieci Internet oraz Zencal lub Usług może wiązać się z zagrożeniem dostania się do systemu teleinformatycznego oraz urządzeń Użytkownika szkodliwego oprogramowania. W związku z tym, w celu zminimalizowania tego zagrożenia, zalecane jest stosowanie programów antywirusowych oraz innych środków chroniących możliwość identyfikacji w sieci Internet.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakiekolwiek koszty związane z transmisją danych, czy też innymi usługami telekomunikacyjnymi koniecznymi do korzystania z Zencal pokrywa Użytkownik, zgodnie z umową zawartą przez Użytkownika z dostawcą takich usług.
 10. Operator komunikuje się z Użytkownikiem, w związku ze świadczeniem Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później przez Użytkownika w Koncie Użytkownika, jak również udziela wszelkich informacji oraz świadczy wsparcie techniczne w zakresie działania i korzystania z Zencal lub Usług. Kontakt z Operatorem jest możliwy za pośrednictwem:
 11. czatu dostępnego na Stronie WWW oraz w Koncie Użytkownika;
 12. poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: hello@zencal.io;
 13. formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie WWW oraz w Koncie Użytkownika;
 14. telefonu pod numerem telefonu: +48 693 017 753;
 15. poczty tradycyjnej na adres: Zencal sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.

§ 4

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce Prywatności.
 2. W przypadku danych osobowych Uczestników lub członków zespołu Użytkownika, wprowadzanych do Zencal, w tym Konta Użytkownika, administratorem danych osobowych tych osób jest Użytkownik, natomiast Operator pełni rolę podmiotu przetwarzającego. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Operatorowi przez Użytkownika odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

§ 5

Konto Użytkownika.

Obowiązywanie Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Zencal, w tym dostęp do Usług, możliwe są po skutecznym założeniu Konta Użytkownika, przy czym, po założeniu Konta Użytkownika, każdorazowo wymagane jest logowanie do Konta Użytkownika w celu korzystania z Zencal przez Użytkownika, z wykorzystaniem danych do logowania, o których mowa w ust. 9 zdanie trzecie poniżej.
 2. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Zakładanie Konta Użytkownika z wykorzystaniem automatu jest zabronione.
 4. Do skutecznego założenia Konta Użytkownika dochodzi poprzez wypełnienie przez osobę mającą uzyskać status Użytkownika formularza rejestracji dostępnego w Zencal, jak również zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, a następnie klikając w przycisk „Rejestruj” lub o równoznacznej treści. Założenie Konta Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Po skutecznym założeniu Konta Użytkownika, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość potwierdzającą skuteczne założenie Konta Użytkownika oraz zawierająca link aktywacyjny umożliwiający pierwszy dostęp do Konta Użytkownika.
 6. Operator udostępnia możliwość założenia Konta Użytkownika przy pomocy uwierzytelnienia za pośrednictwem posiadanego konta na platformie zewnętrznej Facebook, Google albo Microsoft, do którego dane dostępowe służą do założenia Konta Użytkownika. Założenie Konta Użytkownika za pośrednictwem posiadanego konta na platformie zewnętrznej Facebook, Google albo Microsoft jest równoznaczne z uprzednią akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności oraz odbywa się na zasadach takiej platformy zewnętrznej. Logowanie do Konta Użytkownika, założonego na podstawie niniejszego ust. 6, odbywa się z wykorzystaniem danych dostępowych do platformy zewnętrznej, za pośrednictwem której Użytkownik założył Konto Użytkownika.
 7. Umowa na prowadzenie Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony, z chwilą skutecznego założenia Konta Użytkownika oraz ma charakter nieodpłatny.
 8. Z momentem skutecznego założenia Konta Użytkownika, Użytkownik korzysta z Konta Użytkownika w ramach Planu nieodpłatnego.
 9. Podczas procesu zakładania Konta Użytkownika, w formularzu rejestracji, należy podać dane wskazane jako obowiązkowe, co jest warunkiem skutecznego założenia Konta Użytkownika. Podanie danych wskazanych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skuteczne założenie Konta Użytkownika. Adres e-mail oraz hasło podane podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowane później przez Użytkownika w Koncie Użytkownika stanowią dane do logowania do Zencal, które Użytkownik każdorazowo podaje podczas logowania do Zencal.
 10. Po skutecznym założeniu Konta Użytkownika, Użytkownik, po pierwszym zalogowaniu się do Konta Użytkownika, zobowiązany jest do uzupełnienia dodatkowych danych dotyczących Użytkownika (np. imienia i nazwiska, nazwy firmy), za pośrednictwem stosownego formularza znajdującego się w Koncie Użytkownika.
 11. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie prawdziwych i kompletnych danych podczas procesu zakładania Konta Użytkownika lub aktualizację tych danych w Koncie Użytkownika lub za podanie dodatkowych danych w ramach korzystania z Konta Użytkownika, np. uzupełnienia danych Użytkownika, o którym mowa w ust. 10 powyżej, lub podczas składania zamówienia na Plan odpłatny.
 12. W celu skorzystania z poszczególnych Usług lub funkcjonalności lub wykupienia Planu odpłatnego, może być konieczne podanie dodatkowych danych przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany.
 13. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zweryfikowania autentyczności danych podanych podczas procesu zakładania Konta Użytkownika lub danych zaktualizowanych w Koncie Użytkownika lub dodatkowych danych dotyczących Użytkownika, w razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. W tym celu, Operator może żądać złożenia stosownych wyjaśnień przez Użytkownika. Niniejszy ust. 13 nie ma zastosowania wobec Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem.
 14. Po ukończeniu procesu zakładania Konta Użytkownika, a bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu do Konta Użytkownika, Użytkownik ma możliwość wskazania swojej dostępności oraz utworzenia pierwszego tematu spotkania (onboarding). Użytkownik może pominąć etap, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 15. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. Zabronione jest korzystanie z Kont Użytkowników innych Użytkowników.
 16. Użytkownik może w każdym czasie złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora: hello@zencal.io lub pisemnie, na adres Operatora: Zencal sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Wypowiedzenie Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 17. Wypowiedzenie Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika powoduje trwałe usunięcie Konta Użytkownika bez możliwości odzyskania jakichkolwiek danych lub informacji zgromadzonych w Koncie Użytkownika, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik numer 1 do Regulaminu.
 18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wraz z wypowiedzeniem Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika, a co za tym idzie, usunięciem Konta Użytkownika, Użytkownik traci możliwość korzystania z Zencal, w tym z Planu nieodpłatnego lub Planów odpłatnych, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w razie podjęcia działań zmierzających do wypowiedzenia Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika. Wypowiedzenie Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika z dostępem do Planu odpłatnego jest równoznaczne z rezygnacją z dokonywania płatności w formie automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych (rezygnacją z cyklicznego odnawiania Umowy na realizację Planu odpłatnego). Wypowiedzenie Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika niebędącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem nie uprawnia takiego Użytkownika do żądania zwrotu dokonanej płatności za już opłacony Okres abonamentowy Planu odpłatnego, a Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem przysługuje zwrot dokonanej płatności proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca opłaconego Okresu abonamentowego.
 19. W celu usunięcia Konta Użytkownika, należy skorzystać z przycisku „Usuń Konto” albo o równoznacznej treści, dostępnego w Koncie Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika oznacza wypowiedzenie Umowy na prowadzenia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z ust. 16-18 powyżej.
 20. Operator, po uprzednim nieskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaniechania oraz usunięcia naruszeń we wskazanym przez Operatora terminie, może wypowiedzieć Umowę na prowadzenie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo następnie zaktualizowany w Koncie Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku:
 21. istotnego lub powtarzającego się korzystania przez Użytkownika z Zencal w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem;
 22. działania przez Użytkownika na szkodę Operatora, innych Użytkowników, Uczestników, członków zespołu lub osób korzystających z sieci Internet;
 23. uzyskania przez Operatora informacji od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Użytkownika, członka zespołu lub inną osobę trzecią przestępstwa związanego z korzystaniem z Zencal.
 24. Wypowiedzenie przez Operatora Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z ust. 20 powyżej, nie uprawnia Użytkownika niebędącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem do zwrotu dokonanej płatności za już opłacony Okres abonamentowy Planu odpłatnego. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem, któremu przysługuje zwrot dokonanej płatności, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca opłaconego Okresu abonamentowego.
 25. Operator może także wypowiedzieć Umowę na prowadzenie Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo następnie zaktualizowany w Koncie Użytkownika, z ważnej przyczyny, którą jest konieczność zaprzestania świadczenia Usług za pośrednictwem Zencal oraz dostarczania Zencal z istotnych powodów ekonomicznych lub biznesowych, polegających w szczególności na utracie zasobów finansowych, technicznych lub organizacyjnych umożliwiających dostarczanie Zencal lub zakończenie działalności gospodarczej przez Operatora. Użytkownikowi przysługuje zwrot dokonanej płatności, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca opłaconego Okresu abonamentowego.
 26. W razie niezalogowania się przez Użytkownika przynajmniej raz do Konta Użytkownika przez okres dłuższy niż 12 kolejno następujących po sobie miesięcy, pod warunkiem braku dostępu do Planu odpłatnego w Koncie Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia i usunięcia Konta Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo następnie zaktualizowany w Koncie Użytkownika, z 30-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik będzie mógł zdecydować się na dalsze korzystanie z Konta Użytkownika, poprzez zalogowanie się na Konto Użytkownika lub kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Po skutecznym wypowiedzeniu Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika przez Operatora, na podstawie niniejszego ust. 23, Użytkownik może założyć nowe Konto Użytkownika.

§ 6

Usługi oraz integracje z usługami podmiotów zewnętrznych

 1. Za pośrednictwem Zencal, w tym Konta Użytkownika, na podstawie Regulaminu, Użytkownikowi udostępniane są między innymi następujące Usługi:
 2. w ramach Planu Basic:
  1. utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika;
  2. umożliwienie dostępu do Konta Użytkownika;
  3. umożliwienie utworzenia profilu Użytkownika;
  4. umożliwienie zarządzania dostępnościami przez Użytkownika, tworzenia tematów spotkań oraz tworzenia strony planowania (stron planowania), strony profilu, w ramach której Użytkownik może, w szczególności, umawiać, planować lub przekładać spotkania;
  5. umożliwienie wygenerowania linka do strony planowania lub strony profilu Użytkownika, za pośrednictwem którego potencjalny Uczestnik albo Uczestnik uzyskuje dostęp do strony planowania lub strony profilu Użytkownika i może umówić się na spotkanie z Użytkownikiem;
  6. umożliwienie zamieszczenia widgeta w postaci strony planowania lub strony profilu na stronie internetowej Użytkownika, za pośrednictwem którego potencjalny Uczestnik albo Uczestnik uzyskuje dostęp do strony planowania lub strony profilu Użytkownika i może umówić się na spotkanie z Użytkownikiem;
  7. umożliwienie Użytkownikowi manualnego zaplanowania i umówienia spotkania z Uczestnikiem poprzez wysłanie zaproszenia na spotkanie, poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza w Koncie Użytkownika;
  8. umożliwienie wysyłania do Użytkownika, Uczestnika lub członka zespołu powiadomień e-mail lub SMS dotyczących umówionych spotkań;
 3. w ramach Planu Pro:
  1. wszystkie Usługi dostępne w ramach Planu nieodpłatnego, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej;
 4. w ramach Planu Team:
  1. umożliwienie Użytkownikowi utworzenia zespołu, w tym między innymi, edytowania profilu zespołu, tworzenia strony planowania, strony profilu zespołu, zarządzania zespołem oraz spotkaniami w zespole, w tym dodawaniem członków zespołu, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. Korzystanie z Planu odpłatnego możliwe jest tylko i wyłącznie na żądanie Użytkownika, po złożeniu zamówienia i dokonaniu stosownej płatności przez Użytkownika, zgodnie z Regulaminem.
 6. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego zintegrowania Konta Użytkownika z wybranymi aktualnie dostępnymi usługami podmiotów zewnętrznych, niezależnych od Zencal i Operatora. Możliwość zintegrowania Konta Użytkownika z usługą podmiotu zewnętrznego udostępniana jest jako dodatek do danego Planu, a korzystanie z takiej integracji ma jedynie charakter dodatkowy względem danego Planu i nie jest konieczne do korzystania z danego Planu. Wykaz i zakres usług podmiotów zewnętrznych, z którymi można zintegrować Konto Użytkownika mogą się różnić dla Planu Basic, Planu Pro, oraz Planu Team, a ten wykaz i zakres zamieszczane są przy danym Planie na stronie WWW, Cenniku oraz w Koncie Użytkownika.
 7. Użytkownik korzysta z danej usługi podmiotu zewnętrznego, z którą można zintegrować Konto Użytkownika, zgodnie z warunkami i zasadami (regulaminami, umowami, politykami, itp.) takiej platformy podmiotu zewnętrznego, a Operator nie jest stroną stosunku łączącego Użytkownika z takim podmiotem zewnętrznym. Operator nie jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie usług podmiotów zewnętrznych, jak również Operator nie uczestniczy w żaden sposób w działaniach lub transakcjach Użytkownika przeprowadzanych za pośrednictwem usług podmiotów zewnętrznych z którymi Użytkownik zintegrował Konto Użytkownika.
 8. W ramach integracji Konta Użytkownika z usługą podmiotu zewnętrznego, pomiędzy Zencal, w tym Kontem Użytkownika a platformą podmiotu zewnętrznego może dojść do przekazania lub wymiany informacji lub danych, w tym danych osobowych, które zostały wprowadzone do Zencal lub Konta Użytkownika przez Użytkownika, członka zespołu lub Uczestnika.

§ 7

Zespół

 1. Użytkownik, który korzysta z Planu odpłatnego, za pośrednictwem Konta Użytkownika, może utworzyć zespół, z którym potencjalny Uczestnik albo Uczestnik może umówić się na spotkanie za pośrednictwem Zencal albo Uczestnik może być zaproszony na spotkanie z zespołem za pośrednictwem Zencal.
 2. Właścicielem zespołu jest Użytkownik, który utworzył zespół. Administrator zespołu, którym jest zawsze właściciel zespołu lub członek zespołu posiadający stosowne uprawnienia nadane mu przez właściciela zespołu do edycji określonych ustawień w zespole i zarządzania zespołem.
 3. W celu utworzenia zespołu, należy skorzystać z panelu zespołu znajdującego się w Koncie Użytkownika, w ramach którego Użytkownik wprowadza informacje i dane dotyczące zespołu. Po utworzeniu zespołu, Użytkownik może, w szczególności, utworzyć stronę profilu zespołu, dodawać członków zespołu, tworzyć tematy spotkań, strony planowania w ramach zespołu oraz nadawać określone uprawnienia i funkcje członkom zespołu.
 4. Członkiem zespołu jest osoba, z którą, zgodnie z decyzją Użytkownika będącego właścicielem zespołu, potencjalny Uczestnik albo Uczestnik może umówić się na spotkanie lub może zostać zaproszony na spotkanie w ramach zespołu Użytkownika będącego właścicielem zespołu, za pośrednictwem Zencal. Członkiem zespołu może zostać tylko i wyłącznie inny Użytkownik, wskazany i dodany przez właściciela zespołu lub administratora zespołu, zgodnie z ust. 6 poniżej, tylko i wyłącznie jeżeli Użytkownik, będący właścicielem zespołu, uprzednio wskazał odpowiednią liczbę miejsc dla członków zespołu podczas procesu składania zamówienia na Plan odpłatny, zgodnie z ust. 5 poniżej. Członek zespołu posiada ograniczony dostęp do funkcjonalności zespołu, wynikający z roli, jaką posiada taki członek zespołu, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez właściciela zespołu lub administratora zespołu.
 5. Podczas procesu składania zamówienia na Plan odpłatny zgodnie z § 9 Regulaminu, Użytkownik, chcący utworzyć zespół i dodać członków zespołu, zobowiązany jest do wskazania liczby miejsc dla członków zespołu w formularzu zamówienia, co spowoduje odpowiednie zwiększenie ceny za wybrany Okres abonamentowy Planu odpłatnego, zgodnie z Cennikiem aktualnym na dzień składania zamówienia. Wskazana przez Użytkownika liczba miejsc dla członków zespołu nie ulega zmianie i obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy na realizację Planu odpłatnego, a płatności za kolejne Okresy abonamentowe pobierane są z uwzględnieniem wskazanej przez Użytkownika liczby miejsc dla członków zespołu podczas procesu składania zamówienia. Podczas zawierania nowej Umowy na realizację Planu odpłatnego, procedura opisana w niniejszym ust. 5 jest powtarzana.
 6. Dodanie członka zespołu następuje za pośrednictwem panelu zespołu znajdującego się w Koncie Użytkownika, poprzez wskazanie w odpowiednim formularzu imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika danej osoby mającej uzyskać status członka zespołu, a następnie kliknięcia w przycisk „Dodaj” albo o równoznacznej treści. Po dodaniu członka zespołu, osoba mająca uzyskać status członka zespołu, która jest Użytkownikiem, otrzyma wiadomość e-mail od Użytkownika, będącego właścicielem zespołu, zawierającą zaproszenie do zespołu. Osoba mająca uzyskać status członka zespołu może zaakceptować zaproszenie poprzez kliknięcie w przycisk “Dołącz do zespołu” albo o równoznacznej treści, znajdujący się w wiadomości e-mail. W przypadku, gdy osoba zaproszona do zespołu nie jest Użytkownikiem, osoba ta musi zostać poinformowana przez Użytkownika będącego właścicielem zespołu o konieczności założenia Konta Użytkownika z wykorzystaniem adresu e-mail tej osoby, który został wskazany podczas dodawania członka zespołu – w takiej sytuacji, utworzenie Konta Użytkownika przez taką osobę jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dołączenia do zespołu.
 7. Członek zespołu może być w każdym czasie usunięty przez właściciela lub administratora zespołu, za pośrednictwem panelu zespołu znajdującego się w Koncie Użytkownika. Usunięcie członka zespołu nie wpływa na wskazaną przez Użytkownika liczbę miejsc dla członków zespołu zgodnie z ust. 5 powyżej, a w zamian za usuniętego członka zespołu, do zespołu można dodać nowego członka zespołu. Procedura ta może być powtarzana przez cały okres obowiązywania Umowy na realizację Planu odpłatnego.
 8. Użytkownik, będący właścicielem zespołu, ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania członków zespołu podejmowane w ramach zespołu takiego Użytkownika za pośrednictwem Zencal. Każdy członek zespołu, jako niezależny Użytkownik, ponosi indywidualną odpowiedzialność, zgodnie z Regulaminem, za swoje działania lub zaniechania podejmowane poza zespołem.

§ 8

Treści Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez Użytkownika do Zencal, Konta Użytkownika lub zespołu treści, w tym m.in. za informacje, dane, dane osobowe, pliki, zdjęcia, filmy, grafiki, inne materiały, dokumenty (np. regulamin lub politykę prywatności Użytkownika), linki do innych stron internetowych oraz za ich prawdziwość.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania do Zencal, Konta Użytkownika lub zespołu tylko takich treści, do których wprowadzania Użytkownik jest uprawniony. Użytkownik zobowiązuje się, że jego działania w tym zakresie nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W ramach korzystania z Zencal, Użytkownik ma możliwość zamieszczania za pośrednictwem Konta Użytkownika własnych treści, które mogą podlegać ochronie przewidzianej m.in. przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, jak np. teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, logotypy, znaki towarowe, dokumenty, w tym regulamin lub politykę prywatności Użytkownika, a z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika tych treści w Zencal, w tym w Koncie Użytkownika, Użytkownik udziela Operatorowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo, z możliwością udzielania sublicencji, na korzystanie z tych treści na następujących polach eksploatacji:
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy tych treści, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską;
 5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono treści – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
 6. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony pod literą b powyżej – wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tych treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie tych treści w sieci Internet, w szczególności za pośrednictwem Zencal.
 7. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że treści Użytkownika objęte powyższą licencją, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a Użytkownik jest uprawniony do udzielenia przedmiotowej licencji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Operatora spowodowane zamieszczeniem treści Użytkownika w Zencal, Koncie Użytkownika, zespole lub na Stronie WWW, jak również korzystania przez Operatora z tych treści Użytkownika na podstawie powyższej licencji.
 8. Zamieszczenie w Zencal, Koncie Użytkownika, w tym w zespole jakiejkolwiek treści zawierającej wizerunek osoby trzeciej jest równoznaczne z oświadczeniem i gwarancją Użytkownika o posiadaniu stosownego upoważnienia danej osoby trzeciej do wykorzystania jej wizerunku. Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że zamieszczenie treści, o której mowa w zdaniu poprzednim, jak również udzielenie licencji na warunkach określonych w ust. 3 powyżej, nie naruszy jakichkolwiek praw danej osoby trzeciej.
 9. Użytkownik zobowiązuje się i gwarantuje, że w przypadku wystąpienia przeciwko Operatorowi przez jakiekolwiek osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Operatora z treści Użytkownika, Użytkownik zwolni Operatora od wszelkiej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z treści Użytkownika, a także pokryje wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty postępowania sądowego i doradztwa prawnego.

§ 9

Płatności za Plan odpłatny i składanie zamówienia

 1. Płatności za Plan odpłatny dokonywane przez Użytkownika na rzecz Operatora, realizowane są za pośrednictwem platformy Stripe, świadczącej usługi płatności internetowych, dostępnej pod adresem: https://stripe.com, zgodnie z regulaminem usług płatności Stripe, który znajduje się na wskazanej stronie internetowej.
 2. Płatności dokonywane są tylko i wyłącznie z wykorzystaniem karty płatniczej Użytkownika i podanych przez Użytkownika danych dotyczących tej karty płatniczej. Operator nie ma dostępu do danych karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika i nie przetwarza tych danych.
 3. Płatności są realizowane tylko i wyłącznie w modelu automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych (subskrypcja), pobieranych cyklicznie, automatycznie i bezpośrednio od Użytkownika, z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia w celu dokonania pierwszej płatności za Okres abonamentowy.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy na realizację Planu odpłatnego jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na dokonywanie automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych (subskrypcja) i związane z tym cykliczne obciążanie wskazanej przez Użytkownika karty płatniczej Użytkownika, co oznacza, że Umowa na realizację Planu odpłatnego będzie automatycznie i cyklicznie odnawiana na czas określony równy wybranemu, w ramach procesu składania zamówienia, Okresowi abonamentowemu do momentu rezygnacji przez Użytkownika z automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych, o której mowa w ust. 8 poniżej.
 5. Wszystkie ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz są wyrażone w polskich złotych (PLN) lub też dodatkowo w innej walucie określonej w Cenniku.
 6. Momentem dokonania płatności jest pozytywna weryfikacja płatności przez platformę Stripe.
 7. Pierwsza płatność za Okres abonamentowy (ramach procesu składania zamówienia) dokonywana jest w formie przedpłaty, a kolejne płatności za kolejne Okresy abonamentowe dokonywane są automatycznie i cyklicznie, za wybrany podczas procesu składania zamówienia, Okres abonamentowy z uwzględnieniem § 7 ust. 5 Regulaminu, zgodnie z ust. 16-18 poniżej, zgodnie z Cennikiem obowiązującym na moment składania zamówienia, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych, zgodnie z ust. 8 poniżej.
 8. Użytkownik, za pośrednictwem Konta Użytkownika, może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania płatności w formie automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych w ramach Umowy na realizację Planu odpłatnego. Rezygnacji z dokonywania płatności w formie automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych (cyklicznego odnawiania Umowy na realizacje Planu odpłatnego) Użytkownik dokonuje w Koncie Użytkownika, poprzez skorzystanie z przycisku „Rezygnuję” albo o równoznacznej treści lub poprzez skierowanie wiadomości zawierającej oświadczenie woli o takiej rezygnacji do Operatora na adres e-mail: hello@zencal.io. Po dokonaniu rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik posiada dostęp do Planu odpłatnego do końca Okresu abonamentowego, za który została dokonana ostatnia płatność.
 9. Użytkownik powinien zapewnić dostępność stosownych środków na karcie płatniczej wskazanej przez Użytkownika w celu dokonywania automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych.
 10. Obowiązywanie pierwszego Okresu abonamentowego, w tym uzyskanie dostępu do Planu odpłatnego, rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu Umowy na realizację Planu odpłatnego, która zawierana jest w momencie wskazanym w § 10 ust. 2 Regulaminu.
 11. Podczas procesu składania zamówienia, Użytkownik oświadcza, że zawiera Umowę na realizację Planu odpłatnego jako Konsument albo Quasi Konsument albo jako osoba niebędąca Konsumentem albo Quasi Konsumentem, poprzez wprowadzenie stosownych danych w udostępnionym w tym celu formularzu oraz zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
 12. Formularz zamówienia powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą oraz zgodnie z instrukcjami podanymi w jego treści. Podczas procesu składania zamówienia Użytkownik wybiera, w szczególności, Okres abonamentowy z uwzględnieniem § 7 ust. 5 Regulaminu, akceptuje się Regulamin oraz wskazuje kartę płatniczą. Ponadto, Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem, podczas procesu składania zamówienia (przed rozpoczęciem świadczenia), jest informowany, że w razie wyrażenia woli (zgody) wykonania w pełni Usług przez Operatora przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy na realizację Planu odpłatnego i przyjęcia do wiadomości tej informacji, utraci prawo do odstąpienia od Umowy na realizację Planu odpłatnego po spełnieniu świadczenia przez Operatora. Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem może wyrazić taką zgodę poprzez złożenie osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 13. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik dokonuje pierwszej płatności za pośrednictwem wskazanej przez Użytkownika karty płatniczej, zgodnie z niniejszym § 9.
 14. Informacje związane z możliwością zawarcia danej Umowy na realizacje Planu odpłatnego są każdorazowo udostępniane Użytkownikowi w Koncie Użytkownika lub na Stronie WWW, jak również podczas procesu składania zamówienia.
 15. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika, potwierdzenie zawarcia Umowy na realizację Planu odpłatnego, potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na dokonywanie automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych i związane z tym cykliczne obciążanie karty płatniczej Użytkownika, jak również do potwierdzenia dołączony jest Regulamin. Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem Operator przesyła również potwierdzenie wyrażenia przez niego woli wykonania w pełni Usług w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy oraz przyjęcie do wiadomości informacji o utracie tego prawa.
 16. Użytkownik, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Konta Użytkownika, jest powiadamiany przez Operatora na co najmniej 7 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu abonamentowego o terminie zakończenia bieżącego Okresu abonamentowego oraz terminie pobrania płatności za kolejny Okres rozliczeniowy, który zawsze przypada na pierwszy dzień kolejnego Okresu abonamentowego.
 17. W razie niepowodzenia w pobraniu stosownej należności z karty płatniczej Użytkownika, w terminie wskazanym przez Operatora w powiadomieniu, o którym mowa w ust.16 powyżej, Operator skieruje do Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika, powiadomienie o niepowodzeniu płatności, możliwych do podjęcia krokach w celu dokonania płatności, a w takiej sytuacji, Użytkownik będzie miał warunkowy czas dostępu do Planu odpłatnego w ramach kolejnego Okresu abonamentowego, podczas którego zostaną podjęte kolejne próby pobrania stosownej należności z karty płatniczej Użytkownika, których nie będzie więcej niż 3. Niepowodzenie ostatniej próby pobrania stosownej należności z karty płatniczej Użytkownika skutkuje natychmiastową utratą przez Użytkownika dostępu do Planu odpłatnego ze wszystkimi tego konsekwencjami opisanymi w Regulaminie, a Umowa na realizację Planu odpłatnego ulega rozwiązaniu niezwłocznie po nieudanej ostatniej próbie pobrania stosownej należności z karty płatniczej Użytkownika.
 18. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od terminu pobrania z karty płatniczej Użytkownika stosownej należności, o którym mowa w ust. 16-17 powyżej (w ramach pierwszej albo kolejnej próby) czas trwania kolejnego Okresu abonamentowego liczony jest od dnia pierwszej płatności, o której mowa w ust. 16 powyżej.
 19. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującym prawem i przesyłania faktur VAT na podany przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika adres e-mail oraz udostępnienie faktury VAT w Koncie Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu płatności poprawnych i prawdziwych danych, koniecznych do wystawiania faktur VAT. Faktury VAT są wystawiane po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem jest uprawniony do cofnięcia zgody, o której mowa niniejszym ust. 19, w każdym czasie.
 20. Operator zastrzega sobie prawo do oferowania rabatów lub przeprowadzania akcji promocyjnych, których zasady i warunki będą każdorazowo określane w odrębnych regulaminach udostępnianych Użytkownikowi przez Operatora.

§ 10

Korzystanie z Planu Płatnego.

Obowiązywanie Umowy na realizację Planu Płatnego

 1. Umowa na realizację Planu odpłatnego zawierana jest na czas określony, równy wybranemu podczas składania zamówienia Okresowi abonamentowemu, niezwłocznie z chwilą prawidłowego złożenia zamówienia i dokonania pierwszej płatności, a z Użytkownikiem będącym Konsumentem albo Quasi Konsumentem tylko wtedy, gdy taki Użytkownik, podczas procesu składania zamówienia, wyraził wolę wykonania w pełni Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z Regulaminem. Umowa na realizację Planu odpłatnego jest cyklicznie odnawiana na czas określony, równy wybranemu podczas składania zamówienia Okresowi abonamentowemu, do momentu zrezygnowania przez Użytkownika z Planu odpłatnego, zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu.
 2. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Planu odpłatnego następuje natychmiast po zawarciu Umowy na realizację Planu odpłatnego, a w odniesieniu do Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem, tylko wówczas, jeśli taki Użytkownik, podczas procesu składania zamówienia, wyraził wolę wykonania w pełni Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zgodnie z Regulaminem.
 3. W okresie korzystania przez Użytkownika z danego Planu, w Koncie Użytkownika nie jest możliwe uzyskanie dostępu do innego Planu.

§ 11

Rezygnacja z korzystania z Planu

 1. Użytkownik, może w każdym czasie zrezygnować z Planu odpłatnego.
 2. W przypadku korzystania z wybranego Planu odpłatnego, Użytkownik może zrezygnować z tego Planu odpłatnego poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z dokonywania płatności w formie automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych (cyklicznego odnawiania Umowy na realizację Planu odpłatnego), zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu. W takim wypadku, rezygnacja z dostępu do Planu odpłatnego odnosi skutek na koniec Okresu abonamentowego, za który została dokonana ostatnia płatność, w związku z czym, Użytkownik ma dostęp do Planu odpłatnego do końca tego Okresu abonamentowego. Umowa na realizację Planu odpłatnego ulega rozwiązaniu z momentem zakończenia Okresu abonamentowego, podczas którego Użytkownik zrezygnował z dokonywania płatności w formie automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych. Nieopłacenie przez Użytkownika kolejnego Okresu abonamentowego zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Planu odpłatnego w rozumieniu niniejszego ust. 3, z zastrzeżeniem § 9 ust. 17 zdanie drugie Regulaminu.
 3. Z momentem zakończenia obowiązywania Umowy na realizację Planu odpłatnego, Konto Użytkownika automatycznie zostaje zablokowane wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami opisanymi w Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zmiana planu płatnego związana jest z ograniczeniem funkcjonalności i Usług dostępnych w ramach Konta Użytkownika, zgodnie z informacjami dotyczącymi Planów, a takie ograniczenie może polegać, w szczególności, na utracie dostępu do do niektórych informacji, treści lub danych zapisanych w Koncie Użytkownika (w tym danych dotyczących zespołu) lub ich trwałym usunięciu.

§ 12

Odstąpienie od Umowy

dotyczące Konsumenta oraz Quasi Konsumenta

 1. Postanowienia niniejszego § 12 odnoszą się tylko i wyłącznie do Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem.
 2. Użytkownik, będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez ponoszenia przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem jakichkolwiek kosztów.
 3. W celu zrealizowania prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem, powinien w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, poinformować Operatora o decyzji o odstąpieniu poprzez skierowanie do Operatora oświadczenia w dowolnej formie, wysyłając takie oświadczenie listownie na adres Operatora: Zencal sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Operatora: hello@zencal.io. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia Operatorowi przed upływem tego terminu. Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem może skorzystać również ze wzoru formularza stanowiącego załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Operator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika.
 5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli Operator wykonał w pełni Usługi za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usług, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy i Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem przyjął to do wiadomości. Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodę powyższą, Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem może wyrazić podczas procesu składania zamówienia, poprzez złożenie osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a Operator zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem dokonaną płatność, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik taki złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot dokonanej płatności nastąpi w taki sam sposób, w jaki Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem dokonał płatności.
 7. Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem, który wyraził wolę wykonania w pełni Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a następnie korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy, przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy będzie wiązało się z zapłatą za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Operator dokona proporcjonalnego rozliczenia dokonanej płatności w stosunku do czasu korzystania z Usługi przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Użytkownik taki złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Użytkownik taki otrzyma zwrot części dokonanej płatności w taki sam sposób, jak dokonano płatności.

§ 13

Dodatkowe postanowienia

dotyczące Konsumenta oraz Quasi Konsumenta

 1. Niniejszy § 13 znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Operator odpowiada za brak dostarczenia Zencal lub Usługi w terminie oraz za brak zgodności Zencal lub Usługi z Umową.
 4. Jeżeli Zencal lub Usługa, nie została dostarczona w terminie, Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem ma prawo wezwania do dostarczenia Zencal lub Usługi, zgodnie z trybem reklamacyjnym, określonym w § 19 Regulaminu. Jeżeli Operator nie dostarczy Zencal lub Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym terminie z Użytkownikiem będącym Konsumentem albo Quasi Konsumentem, Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem może od Umowy odstąpić w sposób opisany w § 12 ust. 3 Regulaminu.
 5. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Zencal lub Usługi z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Zencal lub Usługa miała być dostarczana.
 6. Jeżeli Zencal lub Usługa jest niezgodna z Umową, Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.
 7. Operator może odmówić doprowadzenia do zgodności Zencal lub Usługi z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Zencal lub Usługi z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Operatora.
 8. Jeżeli Zencal lub Usługa jest niezgodna z Umową, Operator może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 9. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 10. Operator nie doprowadził Zencal lub Usługi do zgodności z Umową;
 11. brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić Zencal lub Usługę do zgodności z Umową;
 12. brak zgodności Zencal lub Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
 13. z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Zencal lub Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 14. Operator jest uprawniony do odmowy uznania oświadczenia o niezgodności Zencal lub Usługi z Umową, w szczególności, gdy:
 15. środowisko cyfrowe (sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Zencal lub Usługi) Użytkownika będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi określonymi Regulaminie;
 16. Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem nie wykonuje obowiązku współpracy w celu ustalenia, czy brak zgodności Zencal lub Usługi z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego (sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanych przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Zencal lub Usługi) Użytkownika.
 17. Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Usługa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z Umową jest nieistotny.
 18. Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Zencal lub Usługi, jeżeli:
 19. Operator oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Zencal lub Usługi; lub
 20. Operator i Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Zencal lub Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem, a Operator nie dostarczył Zencal lub Usługi w tym terminie.

§ 14

Własność intelektualna

 1. Operator, z momentem zawarcia Umowy, udziela Użytkownikowi, na czas obowiązywania Umowy, niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, bez prawa do udzielania sublicencji, licencji na korzystanie z Zencal, w tym z Usług, zgodnie z przeznaczeniem Zencal, w tym Usług oraz Regulaminem.
 2. Wszelkie prawa do Zencal, jak również do poszczególnych elementów Zencal, a także wszelkich treści i materiałów (kodu źródłowego, oprogramowania, baz danych, filmów, nagrań audio, logotypów, zdjęć, tekstów, grafik, rozwiązań i innych plików) umieszczonych w Zencal lub na Stronie WWW należą do Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawarł stosowne umowy i mogą podlegać ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 3. Bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem bezskuteczności, jakiekolwiek powielanie (kopiowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innej stronie internetowej, itd.) treści wskazanych w ust. 2 powyżej jest zabronione, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 Regulaminu.
 4. Użytkownik, niebędący Konsumentem albo Quasi Konsumentem, udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na używanie nazwy, logotypu lub znaków towarowych Użytkownika do celów promocyjnych i reklamowych Zencal m.in. poprzez umieszczenie każdego z nich na Stronie WWW, w Zencal, na profilach na portalach społecznościowych Operatora lub w materiałach promocyjnych (np. portfolio) kierowanych do potencjalnych Użytkowników wraz z informacją, że Użytkownik korzysta z Zencal. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych do nazwy, logotypu i znaków towarowych Użytkownika, a ich używanie zgodnie z licencją, opisaną w niniejszym ustępie, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 15

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Operator informuje, że Operator jedynie udostępnia Użytkownikowi Zencal, a Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje związane z korzystaniem z Zencal, w związku z czym, Operator nie ma wpływu na te decyzje Użytkownika.
 2. Użytkownik może samodzielnie zarządzać Kontem Użytkownika w ramach udostępnianych w Zencal funkcjonalności, w tym danymi lub treściami Użytkownika, zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik może udostępniać swoje strony profilu lub strony planowania potencjalnym Uczestnikom lub Uczestnikom w celu umożliwienia tym osobom dostępu do stron profilu lub stron planowania, zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik, w ramach korzystania z Zencal, zobowiązuje się do:
 5. korzystania z Zencal, w tym Konta Użytkownika zgodnie z ich przeznaczeniem;
 6. postępowania zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem podczas korzystania z Zencal, w zgodzie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich;
 7. korzystania z Zencal w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, Uczestników lub innych osób trzecich;
 8. nieuzyskiwania nieuprawnionego dostępu do innych Kont Użytkowników;
 9. powstrzymania się od dostarczania, w ramach korzystania z Zencal, w tym Konta Użytkownika, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, niemoralnym, nieetycznym (również treści o charakterze dwuznacznym), np. pornograficznych, o seksualnym zabarwieniu, sugerujących, że świadczone usługi mają charakter seksualny, dotyczących narkotyków, dopalaczy lub innych używek zabronionych prawem;
 10. nieprowadzenia w ramach korzystania z Zencal, w tym Konta Użytkownika, jakiejkolwiek działalności niezgodnej z obowiązującym prawem, sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, np. jakiejkolwiek działalności związanej z oferowaniem usług seksualnych lub o podobnym charakterze lub związanej ze sprzedażą narkotyków, dopalaczy lub innych używek zabronionych prawem;
 11. powstrzymania się od przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prowadzenia marketingu bezpośredniego w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 12. powstrzymania się od działań mogących negatywnie wpłynąć na Operatora, Zencal lub systemy teleinformatyczne Operatora lub zakłócić funkcjonowanie Zencal;
 13. dbania o poprawność językową, co przede wszystkim oznacza nieużywanie wulgaryzmów;
 14. niezamieszczania w Zencal w jakiejkolwiek formie (m.in. tekstowej, wizualnej, zdjęciowej) treści reklamowych lub informacji handlowych mających na celu zachęcenie do korzystania z platform lub rozwiązań konkurencyjnych w stosunku do Zencal - obowiązek dotyczy również niezamieszczania adresów stron internetowych, nazw lub logo platform lub rozwiązań konkurencyjnych w stosunku do Zencal;
 15. nieumieszczania linków do stron internetowych, których zawartość narusza lub może naruszać Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 16. powstrzymania się od łamania lub omijania środków bezpieczeństwa;
 17. powstrzymania się od dokonywania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub wykonywania jakichkolwiek innych czynności, których bezpośrednim lub pośrednim celem jest pozyskanie kodu źródłowego Zencal lub części Zencal;
 18. powstrzymania się od uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek zakazanych obszarów Zencal;
 19. powstrzymania się od przekazywania Zencal, innym Użytkownikom, członkom zespołu, Uczestnikom wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych szkodliwych elementów.
 20. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie zgodności z powszechnie obowiązującym prawem podejmowanych działań w ramach korzystania z Zencal, w tym Konta Użytkownika, wobec potencjalnych Uczestników lub Uczestników lub członków zespołu. W szczególności, zobowiązanie Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odnosi się do zapewnienia zgodności z prawem udostępnianej w ramach Zencal dokumentacji Użytkownika, w tym regulaminów, polityk prywatności lub uzyskania stosownych zgód lub udokumentowania odpowiednich podstaw przetwarzania danych osobowych lub uzyskania stosownych zgód na działania, przykładowo, o charakterze marketingowym wobec powyższych osób. Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego określenia zasad umawiania lub rezerwacji lub odwoływania spotkań i zapoznania z nimi potencjalnych Uczestników lub Uczestników. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zobowiązań Użytkownika, określonych w niniejszym ust. 3.
 21. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie zapewnia Użytkownikowi jakiejkolwiek dokumentacji, w tym dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 22. Jeżeli Użytkownik podejmuje działania związane z założeniem Konta Użytkownika lub inne działania w ramach korzystania z Konta Użytkownika przy pomocy osób trzecich, Użytkownik taki jest zobowiązany do zapewnienia, że działania takie będą podejmowane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie umocowanie do działania w imieniu takiego Użytkownika.
 23. Osoba, która podejmuje działania związane z założeniem Konta Użytkownika w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub korzysta z Konta Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, musi posiadać stosowne upoważnienie do podejmowania takich działań. Operator zastrzega sobie prawo do żądania do przedłożenia odpowiedniego dokumentu wykazującego upoważnienie takiej osoby.
 24. Użytkownik jest zobowiązany do podejmowania środków bezpieczeństwa, odpowiednich i adekwatnych do istniejących zagrożeń, w zakresie zabezpieczenia Konta Użytkownika przed nieuprawnionym użyciem, przede wszystkim poprzez stosowne zabezpieczenie wszystkich urządzeń, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Konta Użytkownika, jak również zachowanie poufności danych logowania do Konta Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zobowiązań Użytkownika, określonych w niniejszym ust. 7, jeśli te zobowiązania nie zostały zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Operatora.
 25. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora o wszystkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z Konta Użytkownika lub o podejrzeniu takiego korzystania.

§ 16

Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia działania Zencal oraz świadczenia Usług w sposób stały, nieprzerwany i wolny od błędów, z zachowaniem należytej staranności.
 2. Po złożeniu przez Użytkownika reklamacji lub dyspozycji wykonania przez Operatora działania z zakresu wsparcia technicznego, Operator zastrzega sobie prawo do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika lub ingerencji w Konto Użytkownika, w celu zidentyfikowania nieprawidłowości w działaniu Zencal lub Usług lub przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zencal, w tym Usługi podlegają procesowi rozwoju technologicznego i technicznego, w związku z czym, Operator jest uprawniony, w każdym czasie, wprowadzania zmian w Zencal lub Usługach, zakresie Usług lub ich funkcjonalnościach lub parametrach, ich rozszerzania lub zmian ich zakresu, zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem. O zakresie, kierunku i czasie wprowadzania tych zmian decyduje Operator.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Zencal lub Usługi, która nie jest niezbędna do zachowania ich zgodności z Umową, poprzez dodanie do Zencal lub Usługi nowej funkcjonalności lub parametrów lub modyfikację istniejącej funkcjonalności, z uwagi na konieczność zapewnienia działania Zencal lub świadczenia Usługi na wysokim poziomie, konieczność systematycznego ulepszania Zencal lub Usług, konieczność usprawnienia Zencal lub Usługi, konieczność dostosowania Zencal lub Usługi do nowych urządzeń lub systemów lub oprogramowania, zmianę obowiązujących przepisów prawa, w tym powstanie prawnego obowiązku dokonania zmiany lub dostosowania Zencal lub Usługi do nowych przepisów prawa, wprowadzanie zmian technologicznych w Zencal lub Usłudze, wprowadzanie nowych Usług lub funkcjonalności, konieczność zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa, a zmiana ta nie będzie wywierała negatywnego wpływu na korzystanie z Zencal lub Usług. Operator poinformuje Użytkownika o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie będzie wiązała się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem.
 6. Operator poinformuje w sposób jasny i zrozumiały Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem o zmianie, o której mowa w ust. 4 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika.
 7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika, będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem, do Zencal lub Usług lub korzystanie z Zencal lub Usług, Operator zobowiązany jest poinformować takiego Użytkownika o:
 8. właściwościach i terminie dokonania zmiany;
 9. prawie Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. W przypadku korzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem z Planu odpłatnego wypowiedzenie takie jest równoznaczne z rezygnacją z dokonywania płatności w formie automatycznie odnawialnych płatności cyklicznych (rezygnacją z cyklicznego odnawiania Umowy na realizację Planu odpłatnego), jak również Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem przysługuje zwrot dokonanej płatności proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca opłaconego Okresu abonamentowego.
 10. Operator skieruje informację, o której mowa w ust. 7 powyżej, do Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika, nie później niż na 30 dni przed dokonaniem zmiany.
 11. Ust. 7 lit. b powyżej nie ma zastosowania, jeżeli Operator zapewnił Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Zencal lub Usługi zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym. W takim przypadku Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.
 12. Operator informuje Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem o aktualizacjach Zencal lub Usług, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Zencal lub Usługi z Umową oraz dostarcza je Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem przez czas świadczenia Usług, a Użytkownik taki powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Operatora.
 13. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem albo Quasi Konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 10 powyżej, Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 14. poinformował takiego Użytkownika konsekwencjach niezainstalowania takiej aktualizacji;
 15. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Operatora.
 16. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu Zencal, związanej z pracami serwisowymi lub konserwacyjnymi dotyczącymi oprogramowania, urządzeń lub systemów odpowiedzialnych za działanie Zencal lub koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. Operator dołoży wszelkich starań, by przerwa techniczna trwała jak najkrócej i była ja najmniej uciążliwa. O planowanej przerwie technicznej, Operator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika lub umieszczając stosowny komunikat w Koncie Użytkownika lub Stronie WWW.
 17. Przerwa w dostępie do Zencal lub Usług lub niepoprawne działanie Zencal lub Usług mogą spowodowane przyczynami niezależnymi od Operatora, w tym działania Siły wyższej lub niedozwolonej ingerencji osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z powodu wprowadzenia przerwy lub niepoprawnego działania Zencal lub Usług, o których mowa w niniejszym ust. 13. Niezależnie od zdania poprzedniego, Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem za zgodność Zencal lub Usług z Umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 18. Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Zencal, w tym Konta Użytkownika. W razie uzyskania wiarygodnej informacji lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich treści lub związanej z nimi działalności, Operator może usunąć takie treści, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie takich treści.
 19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach dostarczania Zencal i świadczenia Usług, Operator może współpracować z osobami trzecimi, w tym w szczególności do powierzenia świadczenia wszystkich albo niektórych Usług osobom trzecim na podstawie stosownych umów, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 20. W razie naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Operator jest uprawniony do skierowania do Użytkownika ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Konta Użytkownika, czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, które może trwać maksymalnie 14 dni, jak również podjęcia stosownych kroków prawnych wobec Użytkownika. Operator uprzednio poinformuje Użytkownika o przyczynie i okresie zablokowania Konta Użytkownika, uzasadniając swoją decyzję. Jeśli Użytkownik ponownie dopuści się naruszenia postanowień Regulaminu, Operator wezwie Użytkownika do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia, a w razie braku złożenia wyjaśnień lub braku uprawdopodobnienia, że do naruszenia nie doszło lub nie jest ono zawinione, Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 5 ust. 20 Regulaminu.

§ 17

Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie posiada dostępu do Internetu lub taki dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony lub, jeżeli nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zencal lub Usług spowodowane są nieprawidłowościami po stronie Użytkownika lub dostawcy łącza internetowego, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeżeli zakłócenia w działaniu Zencal lub Usług spowodowane są działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, które są sprzeczne z Regulaminem.
 3. Za nieprawidłowe działanie Zencal lub Usług, spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem za awarie urządzeń lub oprogramowania Użytkownika skutkujące korzystaniem z Zencal.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w ramach korzystania z Zencal, w tym z Konta Użytkownika.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania potencjalnych Uczestników lub Uczestników korzystających z Zencal.
 7. Operator nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Uczestnikiem lub członkiem zespołu lub innymi osobami trzecimi, co oznacza, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika lub członka zespołu lub Uczestnika lub innych osób trzecich, związanych z realizacją takich umów, a Operator nie ma wpływu na treść takich umów oraz na ich wykonanie. Jakiekolwiek zobowiązania związane z realizacją umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Uczestnikiem lub członkiem zespołu lub innymi osobami trzecimi musi spełnić Użytkownik lub Uczestnik lub członek zespołu lub taka osoba trzecia, a Operator nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Uczestnikowi lub członkowi zespołu lub innym osobom trzecim wszelkich informacji, do których przekazania jest zobowiązany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Operator nie ma wpływu na przebieg spotkań umówionych za pośrednictwem Zencal, w związku z czym, Operator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 9. Faktyczne odbycie się spotkania umówionego za pośrednictwem Zencal zależne jest od woli i działania Użytkownika, Uczestnika lub członka zespołu, w związku z czym, Operator nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne nieodbycie się spotkań umówionych za pośrednictwem Zencal, z przyczyn niezależnych od Zencal lub Operatora.
 10. Operator stosuje się do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie którego Operator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Operator, jeżeli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. Operator, jeżeli uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 11. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem, w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, całkowita i maksymalna odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem w związku z korzystaniem z Zencal, w tym z Usług, ograniczona jest szkody rzeczywistej i nie obejmuje utraconych korzyści i jest ograniczona do kwoty w wysokości ostatniej płatności dokonanej przez Użytkownika niebędącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem. W sytuacji, gdy Użytkownik niebędący Konsumentem albo Quasi Konsumentem korzysta wyłącznie z Planu nieodpłatnego i nie dokonał jakiejkolwiek płatności za Usługi w ramach korzystania z Zencal, maksymalna odpowiedzialność Operatora wobec takiego Użytkownika ograniczona jest do kwoty odpowiadającej cenie netto najtańszego Planu odpłatnego oferowanego w Cenniku w dniu, w którym taki Użytkownik założył Konto Użytkownika.
 13. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora, określone w ust.12 powyżej, nie ma zastosowania wobec Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem jest regulowana przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin.

§ 18

Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń

przez Konsumenta oraz Quasi Konsumenta

 1. Użytkownikowi, będącemu Konsumentem albo Quasi Konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy lub powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia sporów, Operator sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania, w szczególności za pomocą platformy https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://uokik.gov.pl

§ 19

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z Umową działania Zencal lub świadczenia Usług przez Operatora, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć Operatorowi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: hello@zencal.io lub pisemnie na adres Operatora: Zencal sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.
 3. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej, dane Użytkownika (imię nazwisko, nazwę firmy Użytkownika niebędącego Konsumentem), w tym adres e-mail Użytkownika wskazany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika, szczegółowy opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, w tym w szczególności, wskazanie nieprawidłowości, ich okoliczności, daty ich wystąpienia oraz żądanie Użytkownika dotyczące reklamacji.
 4. Otrzymanie przez Operatora prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego powoduje wszczęcie procedury reklamacyjnej. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, ze wskazaniem, czy uznaje reklamację, a jeśli tak, to w jaki sposób zamierza ją zrealizować, czy też nie uznaje reklamacji, uzasadniając swoje stanowisko. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w sprawach skomplikowanych do 30 dni kalendarzowych, a zastrzeżenie to nie ma zastosowania wobec Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem.
 5. Jeżeli Operator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminach, o których mowa w ust. 4 powyżej, uważa się, że Operator uznał reklamację.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika. Użytkownik może żądać skierowania reklamacji pisemnie, listem poleconym na adres Użytkownika wskazany w reklamacji.
 7. Jeśli informacje lub dane zawarte w reklamacji uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, Operator zwróci się do Użytkownika w celu wyjaśnienia wątpliwości lub dostarczenia informacji lub danych koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, ze wskazaniem powstałych wątpliwości lub potrzebnych informacji lub danych.

§ 20

Postanowienia końcowe. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin oraz zawarte Umowy podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Regulamin nie narusza praw Konsumenta oraz Quasi Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się przed postanowieniami Regulaminu
 3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta albo Quasi Konsumenta zawierającego Umowę z Operatorem, których nie można wyłączyć w drodze Umowy. Operator gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi oraz Quasi Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze Umowy.
 4. Operator ma prawo, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, do wprowadzania zmian do Regulaminu. W stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem, Operator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnych przyczyn, za które należy uznać konieczność dostosowania treści Regulaminu do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, konieczność zmiany Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej, konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych, konieczność uzupełnienia lub modyfikacji Regulaminu w celu zwiększenia przejrzystości treści Regulaminu, wprowadzanie zmian zakresu lub formy świadczonych Usług, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych lub usprawnień, zmianę sposobów i terminów płatności, konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa lub zwalczania nadużyć związanych z korzystaniem z Zencal.
 5. W przypadku Umów na realizację Planu odpłatnego, zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko i wyłącznie do Umów na realizację Planu odpłatnego, które zostaną zawarte po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.
 6. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu oraz nowych postanowieniach Regulaminu (w tym tekst jednolity nowego Regulaminu) zostanie uprzednio zamieszczona w Zencal, w tym w Koncie Użytkownika, na Stronie WWW oraz wysłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniu wskazanym w informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, jednak nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu, chyba, że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli Użytkownik dalej korzysta z Zencal po dniu wejścia w życie zmiany Regulaminu, wskazanym w informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, oznacza to, że Użytkownik zaakceptował zmianę Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na prowadzenie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 5 ust. 16-19 Regulaminu, a w sytuacji, gdy Użytkownik posiada dostęp do Planu odpłatnego, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu proporcjonalnej części dokonanej płatności za okres pozostały do końca opłaconego Okresu abonamentowego.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na uprzednio zawarte Umowy na realizację Planu odpłatnego, a zmieniony Cennik stosowany jest do Umów na realizację Planu odpłatnego zawieranych po wprowadzeniu zmienionego Cennika. O zmianach Cennika, Operator informuje Użytkownika, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie w Zencal, w tym w Koncie Użytkownika, na Stronie WWW oraz wysłanie do Użytkownika stosownej informacji w tym zakresie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas procesu zakładania Konta Użytkownika albo zaktualizowany później w Koncie Użytkownika.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Planów, usuwania lub modyfikowania dotychczasowych Planów. Zmiany w zakresie Planów odpłatnych nie będą miały wpływu na uprzednio zawarte Umowy na realizację Planu odpłatnego. O zmianach w zakresie Planów, Operator informuje Użytkownika, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie w Zencal, w tym w Koncie Użytkownika, na Stronie WWW oraz wysłanie do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni wskazany w Koncie Użytkownika adres e-mail stosownej informacji w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4-11 Regulaminu, a jeśli zmiany, o których mowa w niniejszym ust. 9 wiążą się z koniecznością zmiany Regulaminu, zastosowanie ma ust. 4-7 powyżej.
 10. Jeśli jakikolwiek zapis Regulaminu uznany zostanie za nieważny lub nieskuteczny w części lub w całości, nie ma to wpływu na ważność i skuteczność pozostałych zapisów Regulaminu. Zapis uznany za nieważny lub nieskuteczny zastępowany jest zapisem o treści dopuszczalnej przez obowiązujące przepisy prawa, która możliwie najpełniej oddaje cel zapisu, który jest zastępowany.
 11. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Zencal, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania wobec Użytkownika będącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem.
 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 13. Operator oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2023 r.

Załącznik numer 1 do Regulaminu

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej: „Umową”) jest integralną częścią Regulaminu, a pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy:

Użytkownikiem, zwanym dalej „Administratorem

a

Operatorem, zwanym dalej „Podmiotem Przetwarzającym”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

§ 1

Przedmiot przetwarzania

 1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „Rozporządzeniem”), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Strony, poprzez akceptację przez Administratora Regulaminu, zawarły umowę o świadczenie Usług (zwaną dalej: „Umową Główną”), w związku z wykonaniem której Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, na zasadach i w celu określonym w Umowie oraz Umowie Głównej.
 3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem, Umową, Umową Główną oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Strony ustalają, że czasem przetwarzania danych osobowych jest okres obowiązywania Umowy oraz Umowy Głównej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 3 Umowy.

§ 2

Charakter, rodzaj, zakres, kontekst i cele przetwarzania powierzonych danych

oraz kategorie osób, których dane dotyczą

 1. Powierzone dane przetwarzane będą w sposób powtarzalny, uzależniony od czasu obowiązywania Umowy Głównej, przy wykorzystaniu sieci Internet za pomocą urządzeń elektronicznych umożliwiających korzystanie z tej sieci.
 2. Powierzone do przetwarzania dane dotyczyć będą:
 3. Uczestników, będących osobami fizycznymi oraz przedstawicieli Uczestników, niebędących osobami fizycznymi;
 4. członków zespołu Użytkownika, będących osobami fizycznymi oraz przedstawicieli członków zespołu Użytkownika, niebędących osobami fizycznymi.
 5. Administrator powierza przetwarzanie następujących danych osobowych, które Administrator, w ramach korzystania z Usług, wprowadził bezpośrednio do Zencal, w tym Konta Użytkownika lub umożliwił ich wprowadzenie do Zencal przez Uczestnika lub członka zespołu Administratora:
 6. imię i nazwisko;
 7. adres e-mail;
 8. numer telefonu;
 9. firma;
 10. adres pocztowy;
 11. numer identyfikacji podatkowej;
 12. zdjęcie profilowe;
 13. inne dane wprowadzone do Zencal bezpośrednio przez Administratora lub Uczestnika lub członka zespołu w ramach korzystania z Zencal.
 14. Ze względu na specyfikę świadczonej Usługi, Podmiot Przetwarzający nie ma wpływu na zakres danych powierzonych do przetwarzania przez Administratora w ramach korzystania z Usługi, poza wskazaniem minimalnego zakresu danych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usługi.
 15. Administrator oświadcza, że pozyskał dane, będące przedmiotem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Celem przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający powierzonych danych osobowych jest wyłącznie wykonanie Umowy Głównej. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w innych celach. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie świadczenia wynikającego z Umowy Głównej.

§ 3

Prawa i obowiązki Stron

 1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych powierzonych przez Administratora.
 3. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, jak również po jej wygaśnięciu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Podmiot Przetwarzający zapewnia, że każda osoba fizyczna zatrudniona przez Podmiot Przetwarzający na podstawie umowy o pracę lub świadcząca usługi na rzecz Podmiotu Przetwarzającego na podstawie umowy cywilnoprawnej, która ma dostęp do danych osobowych powierzonych przez Administratora i przetwarza te dane, zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących rzeczonych danych osobowych, w okresie zarówno trwania umowy pomiędzy Podmiotem Przetwarzającym a tą osobą, jak również po jej zakończeniu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, objętych Umową, przez osoby fizyczne zatrudnione przez Podmiot Przetwarzający na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi na rzecz Podmiotu Przetwarzającego na podstawie umowy cywilnoprawnej, dopuszczalne jest jedynie na podstawie upoważnienia wydanego przez Podmiot Przetwarzający.
 6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do pomagania, w miarę swoich możliwości, Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
 7. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z Administratorem przy wykonywaniu obowiązków Administratora, określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 8. Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług, będących przedmiotem Umowy Głównej, związanych z przetwarzaniem danych osobowych zależnie od decyzji Administratora usunie lub zwróci Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych lub Podmiot Przetwarzający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych osobowych w oparciu o inną podstawę prawną.
 9. Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwi, na zasadach określonych w § 6, Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich.
 10. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest:
 11. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia stanu naruszenia, poinformować o tym Administratora za pośrednictwem poczty e-mail, podając wszelkie znane mu informacje dotyczące tego naruszenia;
 12. podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu ustalenie przyczyny naruszenia;
 13. podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
 14. zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.
 15. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego, wydane mu polecenie przez Administratora stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii Europejskiej lub powszechnie obowiązującego prawa.

§ 4

Obieg informacji dotyczący danych osobowych

 1. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia, nie wyłączając organów państwowych, zwróci się do Podmiotu Przetwarzającego o ujawnienie informacji lub danych, do których Podmiot Przetwarzający ma dostęp na podstawie Umowy, Podmiot Przetwarzający powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o zaistniałej sytuacji Administratora. Podmiot Przetwarzający zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zakaz poinformowania Administratora będzie wynikać z decyzji sądu lub innego uprawnionego organu.
 2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania bez zbędnej zwłoki Administratora o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora, skierowanej do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora, w szczególności prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podmiot Przetwarzający zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zakaz poinformowania Administratora będzie wynikał wprost z decyzji sądu lub innego uprawnionego organu.
 3. Jeżeli jakakolwiek osoba, której dane dotyczą, zwróci się do Podmiotu Przetwarzającego z żądaniem dotyczącym przetwarzania jej danych osobowych, Podmiot Przetwarzający bez zbędnej zwłoki przekaże żądanie do Administratora i udzieli wszelkich informacji niezbędnych dla celu wykonania żądania.

§ 5

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator udziela Podmiotowi Przetwarzającemu zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych. Aktualna lista podmiotów, którym Podmiot Przetwarzający powierzył dane osobowe do dalszego przetwarzania znajduje się pod adresem https://zencal.io/ppdo
 2. W przypadku wszelkich zamierzonych zmian dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora na co najmniej 14 dni przed dokonaniem takiej zmiany, a Administrator uprawniony jest wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem utraty prawa do sprzeciwu.
 3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 wdrożyły odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki, gwarantujące przetwarzanie danych na poziomie spełniającym wymagania Rozporządzenia.

§ 6

Audyt

 1. Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia audytów (w tym inspekcji) mających na celu weryfikację zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający z postanowieniami Umowy.
 2. Strony dopuszczają możliwość przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 przez upoważnionego przez Administratora audytora pod warunkiem zaakceptowania osoby audytora przez Podmiot Przetwarzający oraz zawarcia pomiędzy takim audytorem a Podmiotem Przetwarzającym umowy o zachowaniu poufności, której treść będzie zaakceptowana przez Podmiot Przetwarzający, przed przystąpieniem do audytu.
 3. Podmiot Przetwarzający może odmówić akceptacji osoby audytora, w przypadku gdy audytor prowadził lub prowadzi, pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną do działalności Podmiotu Przetwarzającego. Przez działalność konkurencyjną Strony rozumieją w szczególności świadczenie pracy lub usług, niezależnie od sposobu lub podstawy prawnej takiej działalności (w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, członek spółdzielni, akcjonariusz lub udziałowiec spółki handlowej, osoba na stanowisku w organie zarządzającym lub nadzorczym lub prokurent) na rzecz jakiegokolwiek podmiotu zajmującego się działalnością identyczną lub podobną do działalności prowadzonej przez Podmiot Przetwarzający (lub którą Podmiot Przetwarzający zamierza prowadzić), niezależnie od tego, czy działalność ta jest wykonywana w sposób ciągły, okresowy, czy jednorazowy i czy prowadzona jest bezpośrednio lub pośrednio przez Podmiot Przetwarzający.
 4. Audyt może zostać przeprowadzony nie częściej niż raz w roku (chyba, że doszło do stwierdzonego naruszenia danych osobowych powierzonych do przetwarzania) i jedynie w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku możliwości ustalenia takiego terminu, w terminie wskazanym przez Administratora, wypadającym w dzień inny niż dzień ustawowo wolny od pracy, w godzinach pomiędzy 10:00 a 15:00, nie wcześniej niż miesiąc od dnia poinformowania Podmiotu Przetwarzającego o terminie audytu.
 5. Zakres audytu może obejmować wyłącznie:
 6. dane osobowe powierzone do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora na podstawie Umowy;
 7. obszar biura Podmiotu Przetwarzającego wskazanego w Umowie Głównej;
 8. urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia Usługi;
 9. personel Podmiotu Przetwarzającego zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia Usługi.
 10. Administrator jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu w możliwie najmniej uciążliwy sposób dla Podmiotu Przetwarzającego i nie zakłócający normalnego trybu pracy Podmiotu Przetwarzającego. Czas przeprowadzenia audytu nie może przekroczyć więcej niż 2 dni, po 6 godzin każdego dnia.
 11. Administrator jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu, w tym pokrycia kosztów poniesionych przez Podmiot Przetwarzający w związku z przeprowadzeniem audytu, chyba że przeprowadzenie audytu związane z jest z naruszeniem przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Administratora.
 12. Administrator zobowiązany jest do przygotowania wniosków z audytu w formie raportu, którego kopie przekaże Podmiotowi Przetwarzającemu. Przedmiotowy raport ma charakter informacji poufnej i nie może być ujawniony przez Administratora przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po zakończeniu obowiązywania Umowy, chyba że obowiązek taki będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa lub ujawnienie treści raportu będzie niezbędne do dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z naruszeniem Umowy przez Podmiot Przetwarzający.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

 1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabranie przez osobę nieuprawnioną, uszkodzenie lub zniszczenie tych danych osobowych, za wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Administratora polegające w szczególności na udostępnieniu informacji autoryzujących dostęp do danych osobowych osobom trzecim.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, całkowita i maksymalna odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego wobec Administratora niebędącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem jest w każdym przypadku ograniczona do szkody rzeczywistej i nie obejmuje utraconych korzyści oraz jest ograniczona do kwoty w wysokości ostatniej płatności dokonanej przez Administratora niebędącego Konsumentem albo Quasi Konsumentem. W sytuacji, gdy Administrator niebędący Konsumentem albo Quasi Konsumentem korzysta wyłącznie z Planu nieodpłatnego i nie dokonał jakiejkolwiek płatności za Usługi w ramach korzystania z Zencal, maksymalna odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego wobec takiego Administratora ograniczona jest do kwoty odpowiadającej cenie netto najtańszego Planu odpłatnego oferowanego w Cenniku w dniu, w którym taki Administrator założył Konto Użytkownika. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Umowy zawartej z Konsumentem albo Quasi Konsumentem.

§ 8

Okres obowiązywania Umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa zawarta zostaje na czas obowiązywania Umowy Głównej i wygasa automatycznie z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy Głównej.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie Umowy skutkuje wypowiedzeniem Umowy Głównej w zakresie, w jakim dla wykonania Umowy Głównej konieczne jest powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 3. W przypadku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający Umowy, Rozporządzenia lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z wykonaniem Umowy, Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), przy czym wypowiedzenie Umowy skutkuje wypowiedzeniem Umowy Głównej w zakresie, w jakim dla wykonania Umowy Głównej konieczne jest powierzenie przetwarzania danych osobowych.

§ 9

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w Umowie, zastosowanie mają postanowienia Umowy Głównej.

Załącznik numer 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*............. dotyczącej*/polegającej na*......................

Imię i nazwisko, adres Konsumenta / Quasi Konsumenta*:

Adres Konsumenta / Quasi Konsumenta*:

Podpis Konsumenta / Quasi Konsumenta* (o ile wysyłane w wersji papierowej):

Data*:****

 • uzupełnić